За нас

Дружеството ни извършва, транспорт и логистика на специализирани товари в Европейският съюз и трети страни.

Транспорт и логистика на специализирани товари в Европейският съюз и трети страни,

предимно клас 1 от Европейската конвенция за превоз на опасни товари по шосе (ADR), както и получаването на необходимите транзитни разрешения и охрана на същите на територията на преминаващите държави.

Имаме изградени дългогодишни контакти с партньори от всички страни,

което е от особена важност за бързото и качествено изпълнение на възложените ни дейности, а именно: получаване на транзитни разрешения за взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и организиране на специализирана охрана на същите, при необходимост.
Притежаваме лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна на имуществото на физически или юридически лица;